TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN – 1219

TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN(1) Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. BİRİNCİ FASIL Tabipler Madde 2 – Yukarki maddede yazılı diplomanın muteber olması için diploma sahibinin 8 Teşrinisani1339 tarih ve 369 numaralı kanun mucibince hizmeti mecburesini ikmal etmiş ve diplomasının Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye… Okumaya devam et TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN – 1219

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Doktor Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. ZORUNLU HEKİM SİGORTASININ KAPSAMI    A.1. Sigortanın Konusu    Zorunlu doktor sorumluluk sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların;   Poliçe kapsamındaki… Okumaya devam et Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Doktor Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Doktor Sigortası Poliçe İçeriği

ZORUNLU DOKTOR MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇE İÇERİK ÖRNEĞİ Sigorta Şirketi Adı, Adresi:Sözleşme Aracı Adı, Adresi: Poliçe No: Tanzim Tarihi: Başlama: Bitiş:Sigorta Ettirenin Adı, Soyadı/Ünvanı ve Adresi:T.C. Kimlik/Vergi No:Adresi:Sigortalının Adı, Soyadı/Ünvanı ve Adresi:T.C. Kimlik/Vergi No:İşyeri Adresi:Alanı:  Pratisyen Hekim / Uzman DoktorUzmanlık Alanı (Kodlama listesinden ilgili kod yazılacaktır.):Prim Tutarı:Prim İndirim/Artırım Türü ve Oranı:Prim Ödeme Yeri ve Zamanı: ZORUNLU… Okumaya devam et Doktor Sigortası Poliçe İçeriği

Hekim Sorumluluk Sigortası Tebliği

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Hekim Sigortası Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)    Tebliğin Amacı:   Zorunlu Hekim Sigortası primine yapılacak kurum katkısına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Resmi Gazetede yukarıdaki başlıkla benzer isimde yayınlanan bu tebliğ doğrudan sağlık hizmeti sunan, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan… Okumaya devam et Hekim Sorumluluk Sigortası Tebliği

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Hekim Mali Sorumluluk Sigortası Talimatı

ZORUNLU HEKİM MALİ SORUMLULUK SİGORTA TALİMATI    1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Doktor Mesleki Sigortası; a) Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabip, diş hekimi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan doktor için, sigorta ettiren sıfatıyla kendisi tarafından, b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman… Okumaya devam et Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Hekim Mali Sorumluluk Sigortası Talimatı

Yayım tarihi
Mevzuat olarak sınıflandırılmış