Hekim Sorumluluk Sigortası Tebliği

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Hekim Sigortası Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)

   Tebliğin Amacı:   Zorunlu Hekim Sigortası primine yapılacak kurum katkısına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Resmi Gazetede yukarıdaki başlıkla benzer isimde yayınlanan bu tebliğ doğrudan sağlık hizmeti sunan, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.

Hekim Sigorta Primlerinin Ödenmesi

•   Kamuda çalışan tabipler, diş tabipleri ve uzman doktorlar ile sözleşmeli aile hekimleri, yaptıracakları doktor sorumluluk sigortası sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alır. Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç 30 (otuz) gün içinde yapılır.

•   Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimin sigorta primi, kurum ve kuruluşları tarafından sigortacıya veya sigorta acentesine ödenir. (Ödenen primin yarısı sigortalanan hekime yansıtılır.)

•   Serbest olarak ya da kendi adına çalışan hekim sigorta priminin tamamını kendisi öder.

Zorunlu Hekim Sigorta Kurum Katkısının Tahsili ile İadesi

•   Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, herhangi bir nedenle sigorta sözleşmesinin sona ermesi durumunda, sona erme tarihinden sonraki günlere ait iade edilen primin kurum katkısına karşılık gelen kısmı otuz gün içinde sigorta ettiren tarafından ilgili kamu kurum veya kuruluşuna ödenir.

•   Kamu kurum ve kuruluşunda çalışan sigorta ettirenin, kurum katkı yükümlüsünü değiştirecek şekilde iş değişikliği yapması durumunda, sigorta sözleşmesi sona erdirilmemişse, değişiklik tarihinden sonraki günlere ait primdeki kurum katkısı otuz gün içinde sigorta ettiren tarafından ilgili kuruma geri ödenir.

•   Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, herhangi bir nedenle sigorta sözleşmesinin sona ermesi durumunda, sona erme tarihinden sonraki günlere ait iade edilen primin sigortalının katkısına karşılık gelen kısmı otuz gün içinde sigorta ettiren tarafından sigortalıya ödenir.

Aile Hekimlerine Ait Zorunlu Doktor Sigortası Poliçelerine İlişkin Prim Ödemeleri​

    Tebliğ hükümlerine göre zorunlu doktor sigorta primlerinin tamamını kendileri ödeyen sözleşmeli aile hekimlerine, mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneği ile birlikte son olarak görev yaptıkları ilin halk sağlığı müdürlüğüne bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde, ödedikleri sigorta prim tutarının yarısı döner sermaye bütçesinden ödenir.