TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN – 1219

TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN(1) Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. BİRİNCİ FASIL Tabipler Madde 2 – Yukarki maddede yazılı diplomanın muteber olması için diploma sahibinin 8 Teşrinisani1339 tarih ve 369 numaralı kanun mucibince hizmeti mecburesini ikmal etmiş ve diplomasının Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye… Okumaya devam et TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN – 1219