Zorunlu Hekim Sigortası Fiyatları 2020 | Tarife ve İndirim

Zorunlu Hekim Sigortası Fiyatları 2020

   Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu  Hekim Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarları aşağıdaki gibidir.

   *Fakat unutmamalı ki sözleşme kapsamında ödenecek toplam tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.

Risk Grubu Azami Teminat Tutarı
I. Grup 200.000 TL
II. Grup 400.000 TL
III. Grup 600.000 TL
IV. Grup 800.000 TL
   *Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler III. Risk Grubu kapsamında değerlendirilir.    Teminat tutarı maddi, manevi tazminat ve yargılama giderleri için geçerlidir.     Risk gerçekleşmiş olsa dahi, olay başı azami teminat miktarı sözleşme süresi boyunca aynı kalır.     Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu hekim sigortası risk gruplarına göre hazırlanmış olan primlere ilişkin tarife: *İlk kez yapılacak hekim sorumluluk sigortalarında bu prim tutarları uygulanır. *Bu prim tutarlarına, acente komisyon bedeli ve üretim giderleri dâhildir.

4 Risk Grubuna Ait Zorunlu Hekim Sigortası Prim Tutarları

Risk Grubu Prim Miktarı (TL)
I. Grup 150
II. Grup 300
III. Grup 500
IV. Grup 750

7 Basamaklı Zorunlu Hekim Sigortası Prim İndirim ve Artırım Listesi

Basamak İndirimli Prim Zamlı Prim
7 % 20  
6 % 15  
5 % 10  
4
3   % 15
2   % 30
1   % 50
   Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir ihbar ya da tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki Zorunlu Hekim Sigortası sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir.    Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu sigorta sözleşmelerinde prim indirimi uygulanmaz.    Eğer bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse, sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife uygulanır.    Üç ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim % 50, üç ya da daha fazla yıl tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim % 20’dir.    Düzenlenen poliçelerde prim hesaplanmasında ödenen hasar dikkate alınır. Ancak, muallak hasarların prim basamak hesabında dikkate alınması halinde, bu şekilde tespit edilen prim ve prim basamağı ilgili muallak verisinin nihai durumuna göre ilgili sigorta şirketince kendiliğinden düzeltilecektir. Bu çerçevede kişi lehine doğan prim farkı nihai durumun belli olmasından itibaren 3 iş günü içinde sigorta ettirene iade edilecektir.    İlgili mevzuata göre izinli sayılması nedeniyle mesleklerini ifa edemeyen tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların yeniden mesleki faaliyete başlamaları durumunda izinli sayıldıkları anda mevcut poliçelerindeki basamak esas alınır.

Zorunlu Hekim Sigortası Ücreti Peşin Olarak Ödenir.

    Acente komisyon bedeli, zorunlu hekim sigortası tarifesinde belirtilen esaslara göre belirlenen primin %10’undan aşağı olmamak üzere sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.